Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:476

Utkom från trycket den 1 juli 2003
Förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101);
utfärdad den 18 juni 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om personalföreträdarförordningen (1987:1101)1)

  • dels att 16 § skall upphöra att gälla,

  • dels att 17 § skall ha följande lydelse.

17 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:476

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Margareta Hammarberg
(Finansdepartementet)