Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:487

Utkom från trycket den 8 juli 2003
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 18 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554)

1)

Prop. 2002/03:56, bet. 2002/03:LU7, rskr. 2002/03:221.

dels att 7 kap. 14 § och 8 kap. 15 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 18 b §, samt närmast före 18 b § en ny rubrik av följande lydelse.

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

18 b §

Uppgift skall lämnas om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare skall redovisas var för sig. Uppgifterna skall avse förhållandena på balansdagen.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte företag som avses i 3 kap. 8 § andra stycket 1.

14 §

2) Bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap. 2–7, 10–18 och 18 b–25 §§ tillämpas även på koncernredovisningen. Tilläggsupplysningarna skall lämnas på det sätt som anges i 5 kap. 1 § första stycket andra och tredje meningarna och andra stycket.

2)

Senaste lydelse 2002:1062.

15 §

3) Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, skall det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det skall också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndigheten.

3)

Senaste lydelse 1999:1112.

En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen skall i stället innehålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt

  1. 10 kap. 28, 30 och 31 §§ aktiebolagslagen (1975:1385),

  2. 8 kap. 13 § andra–fjärde styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

  3. 2830 §§ revisionslagen (1999:1079), och

  4. 4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).

Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, skall detta förhållande liksom skälen för det anges.

Trots bestämmelserna i andra stycket får en ofullständig årsredovisning publiceras tillsammans med revisionsberättelsen, om ofullständigheten består i att

  1. upplysningar enligt 5 kap. 18 eller 20 § har lämnats utan uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män eller utan uppgift om fördelningen mellan olika länder, eller

  2. uppgift enligt 5 kap. 18 b § inte har lämnats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:487

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Stefan Pärlhem
(Justitiedepartementet)