Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:504

Utkom från trycket den 15 juli 2003
Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);
utfärdad den 3 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:59, bet. 2002/03:FiU15, rskr. 2002/03:174.

2)

Lagen omtryckt 1981:737.

8 §

3) En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

3)

Senaste lydelse 2001:1179.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser. En uppgift om skuldsanering skall dock alltid gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades eller, om en betalningsplan enligt 8 § skuldsaneringslagen (1994:334) löper under längre tid, senast den dag då planen löper ut.

En uppgift som inhämtats från exekutionsväsendet i dess verksamhet med indrivning och utsökning skall gallras när den inte omfattas av undantaget från sekretess i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretesslagen (1980:100).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:504

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)