Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:518

Utkom från trycket den 22 juli 2003
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 10 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om miljöbalken

1)

Prop. 2002/03:54, bet. 2002/03:MJU15, rskr. 2002/03:238.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (EGT L 332, 28.12.2000, s. 91, Celex 32000L0076).

 • dels att 19 kap. 5 §, 26 kap. 4 §, 29 kap. 8, 9 och 11 §§ samt 30 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

 • dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 22 kap. 25 b §, av följande lydelse.

3) I ärenden som prövas av länsstyrelser eller kommunala nämnder skall tillämpas bestämmelserna i

3)

Senaste lydelse 2002:175.

 1. 22 kap. 1 § första stycket om ansökans form och innehåll,

 2. 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,

  2 a. 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,

 3. 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,

 4. 22 kap. 6 § om talerätt,

 5. 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,

 6. 22 kap. 12 § om sakkunniga,

 7. 22 kap. 13 § om undersökning på platsen,

 8. 22 kap. 25 § första stycket 1–3 och 5–11 samt andra stycket sista meningen och tredje stycket om tillståndsdoms innehåll,

 9. 22 kap. 26 § om särskild dom,

 10. 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,

 11. 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförordnande, och

 12. 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga som avses i 22 kap. 12 §.

I ärenden som rör deponering eller förbränning av avfall skall också de bestämmelser som anges i 22 kap. 25 a respektive 25 b § om en tillståndsdoms innehåll tillämpas.

En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med förbränning av avfall skall dessutom alltid innehålla

 1. uppgifter om förbränningsanläggningens totala kapacitet för förbränning av avfall,

 2. en förteckning över de avfallskategorier och de avfallsmängder som får förbrännas,

 3. en förteckning över de mängder av olika kategorier av farligt avfall som får förbrännas,

 4. i fråga om det farliga avfall som får förbrännas, villkor om avfallets minsta och högsta flöde, lägsta och högsta värmevärde samt maximala innehåll av föroreningar,

 5. villkor om längsta tid under vilken det i samband med tekniskt oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i renings- eller mätutrustning får ske sådana utsläpp av föroreningar till luft och vatten som överskrider fastställda värden.

Har en kommun gjort framställning om överlåtelse av tillsynen enligt 3 § och finner den tillsynsmyndighet som avses där att tillsynen inte bör överlåtas i enlighet med framställningen, skall tillsynsmyndigheten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för avgörande, om kommunen begär det.

Tillsynsmyndigheten får återkalla överlåtelsen av tillsyn till en kommun. Tillsynsmyndigheten skall återkalla överlåtelsen om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot 3 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (1991:900). Har regeringen beslutat om överlåtelse, skall regeringen besluta om återkallelse.

4) Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

4)

Senaste lydelse 2002:175. Ändringen innebär bl.a. att punkten 21 a upphävs.

 1. föreskrift för totalförsvaret meddelad med stöd av 1 kap. 5 §, om överträdelse av den lagbestämmelse från vilken avvikelse har föreskrivits är straffbelagd,

 2. i beslut om naturreservat eller kulturreservat angivna inskränkningar i rätten att använda mark enligt 7 kap. 5 § andra eller tredje stycket,

 3. förbud att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder inom biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 §,

 4. föreskrifter som behövs för särskilt skydd för djur eller växter enligt 7 kap. 12 §,

 5. förbud att inom strandskyddsområde uppföra ny byggnad eller vidta annan åtgärd i strid mot 7 kap. 16 §,

 6. föreskrifter om försiktighetsmått inom miljöskyddsområde meddelade med stöd av 7 kap. 20 §,

 7. föreskrifter om inskränkning inom vattenskyddsområde meddelade med stöd av 7 kap. 22 §,

 8. interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § första stycket,

 9. föreskrifter om förbud till skydd för djur- och växtarter meddelade med stöd av 8 kap. 1 eller 2 §,

 10. föreskrifter om förbud eller föreskrifter om särskilda villkor för att sätta ut djur- eller växtarter meddelade med stöd av 8 kap. 3 §,

 11. föreskrifter meddelade med stöd av 8 kap. 4 § genom att ta sådan befattning med djur, växter, ägg, rom, bon eller produkter av djur eller växter som strider mot en sådan föreskrift eller mot ett villkor i beslut i enskilt fall,

 12. föreskrifter eller beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten m.m. meddelade med stöd av 9 kap. 4 §,

 13. föreskrifter om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksamhet meddelade med stöd av 9 kap. 5 §,

 14. inskränkningar, villkor eller anmälningsskyldighet föreskrivna beträffande miljöriskområde enligt 10 kap. 12 §,

 15. skyldighet att underhålla en vattenanläggning enligt 11 kap. 17 § första stycket eller 20 § första stycket eller 21 § första stycket,

 16. förbud att påbörja en verksamhet enligt 12 kap. 6 § tredje stycket,

 17. förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket,

 18. särskilda föreskrifter om utredning och försiktighetsmått vid genteknisk verksamhet meddelade med stöd av 13 kap. 8 eller 11 §,

 19. förbud att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg enligt 14 kap. 18 § andra stycket,

 20. förbud att sprida bekämpningsmedel mot lövsly enligt 14 kap. 19 § första stycket,

 21. föreskrifter som avser förbränning, handel, överlåtelse eller införsel av bränslen meddelade med stöd av 14 kap. 21 §,

 22. föreskrifter i fråga om hantering, införsel eller utförsel av kemiska produkter eller biotekniska organismer meddelade med stöd av 14 kap. 24 §,

 23. förbud att hantera, föra in eller föra ut kemisk produkt eller bioteknisk organism enligt 14 kap. 25 §,

 24. förbud mot dumpning eller förbränning av avfall enligt 15 kap. 31 §,

 25. skyldighet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier5)

  5)

  EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

  , eller att lämna uppgifter enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen6)

  6)

  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1 (Celex 31993R0793).

  ,

 26. förbud eller skyldighet att lämna uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet7)

  7)

  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

  , senast ändrad genom förordning (EG) nr 2039/20008)

  8)

  EGT L 244, 29.9.2000, s. 26 (Celex 32000R2039).

  ,

 27. bestämmelser om transport och därigenom transporterar avfall i strid mot rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen9)

  9)

  EGT L 30, 6.2.1993, s. 1 (Celex 31993R0259).

  , senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) 2557/200110)

  10)

  EGT L 349, 31.12.2001, s. 1 (Celex 32001R2557).

  ,

 28. en bestämmelse eller mot villkor i beslut i enskilt fall som meddelats med stöd av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem11)

  11)

  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

  , senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2476/200112)

  12)

  EGT L 334, 18.12.2001, s. 3 (Celex 32001R2476).

  , såvitt avser import till Sverige, export och reexport från Sverige, handel med artificiellt förökade växter, transport och transitering eller köp, försäljning och annan kommersiell åtgärd.

För försök till brott mot första stycket 24 döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Till ansvar enligt första eller andra stycket döms inte, om ansvar kan ådömas enligt 1 eller 2 §.

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om ansvar kan ådömas enligt 1 eller 2 §.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

 1. föreskrifter om allmänhetens uppträdande meddelade med stöd av 7 kap. 30 §,

 2. föreskrifter om förbud mot djurhållning meddelade med stöd av 9 kap. 11 §,

 3. föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa meddelade med stöd av 9 kap. 12 §,

 4. skyldighet att göra anmälan enligt 11 kap. 15 § tredje stycket om arbeten som kan skada fisket,

 5. föreskrifter rörande skötsel av jordbruksmark meddelade med stöd av 12 kap. 8 §,

 6. föreskrifter om begränsning av djurantalet i ett jordbruk m.m. meddelade med stöd av 12 kap. 10 §,

 7. förbud eller föreskrifter om transport enligt 15 kap. 21 § genom att yrkesmässigt eller annars i större omfattning samla in och forsla bort avfall,

 8. föreskrifter om borttransport meddelade med stöd av 15 kap. 25 § första stycket 2,

 9. nya eller ändrade villkor för vilthägn enligt 24 kap. 12 §,

 10. förbud mot fiske enligt 28 kap. 13 §,

 11. skyldighet enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem13)

  13)

  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

  , senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2476/200114)

  14)

  EGT L 334, 18.12.2001, s. 3 (Celex 32001R2476).

  , att i en ansökan eller annan handling lämna uppgift om förhållanden av betydelse för tillstånd eller tillsyn.

Till ansvar enligt första stycket döms inte, om ansvar kan ådömas enligt 1 eller 2 §.

15) Om gärning som avses i 3–10 §§ är att anse som ringa, döms inte till ansvar.

15)

Senaste lydelse 2000:1235.

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt detta kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Om en gärning som avses i 4–10 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Regeringen meddelar föreskrifter om de överträdelser för vilka miljösanktionsavgift skall betalas och om avgiftens storlek för olika överträdelser. När avgiftens storlek bestäms, skall hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Miljösanktionsavgiften skall uppgå till minst 1 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:518

Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG
Monica Unneberg
(Miljödepartementet)