Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:541

Utkom från trycket den 19 augusti 2003
Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.;
utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 § lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2) Skatt enligt denna lag kan inte bli föremål för betalningssäkring enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

2)

Senaste lydelse 1996:677.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:541

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)