Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:553

Utkom från trycket den 19 augusti 2003
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 17 juli 2003.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 5 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 12 § utsökningsförordningen (1981:981)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1

5 §

2) Innan försäljning sker av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, skall kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen.

2)

Ändringen innebär att första stycket upphävs.

7 §

Om ägaren på fastigheten har egendom som kan omfattas av företagsinteckning, skall kronofogdemyndigheten anskaffa gravationsbevis om detta och underrätta kända innehavare av företagsinteckning om målet.

12 §

Om egendom, i vilken företagsinteckning gäller, har sålts och betalning utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, skall kronofogdemyndigheten så snart beslutet om fördelning eller, om fördelning inte har skett, beslutet om utbetalning har vunnit laga kraft sända avskrift av beslutet till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning. Detsamma gäller när en utmätt fordran, i vilken företagsinteckning gäller, har drivits in av kronofogdemyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:553

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre lydelse av 9 kap. 5 § tillämpas i de fall försäljning skall ske av egendom som omfattas av företagsinteckning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)