Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:560

Utkom från trycket den 26 augusti 2003
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 7 augusti 2003.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

2 §

Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter, viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten och som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

 1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala som annan särskild rättsverkan av brott,

 2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut skall återbetalas,

 3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

 4. vad som skall betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

 5. avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10),

 6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om enligt särskild föreskrift indrivning av beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

 7. utländsk allmän avgift enligt lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga samt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

 8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförättningar,

 9. avgifter enligt förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m.,

 10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om fordringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,

 11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. och förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun meddelat med stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap. miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:560

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga om beslut som har fattats med stöd av lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 1 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)