Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:567

Utkom från trycket den 2 september 2003
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (1960:648);
utfärdad den 21 augusti 2003.

Regeringen föreskriver att 24, 27 och 46 §§ varumärkesförordningen (1960:648) skall ha följande lydelse.

1) Vid ingivande av en ansökan i ett varumärkesärende skall avgift betalas med nedanstående belopp.

1)

Senaste lydelse 1995:1279.

Slag av ärende

kronor

Ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 400

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 400

 

c) för varje klass utöver den första

 

700

 

Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan

 

1 400

 

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering

 

1 400

 

Ansökan om förnyelse

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 400

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 400

 

c) för varje klass utöver den första

 

700

 

Där förnyelse sökes efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass

 

700

 

Ansökan om anteckning av ny innehavare för varje anteckning av innehav,

 

700

 

Ansökan om anteckning av licens

 

700

 

Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke

 

700

 

Ansökan om registrering enligt 34 b § varumärkeslagen

 

1 400

 
 
 

2) I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken skall avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.

2)

Senaste lydelse 1996:136.

Slag av ärende

kronor

 
 

Ansökan om gemenskapsvarumärke enligt artikel 25.1 b i rådets förordning

 

300

 

Ansökan om registrering som överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 109 och 110 i rådets förordning

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 400

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 400

 

c) för varje klass utöver den första

 

700

 

Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan

 

1 400

 

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering

 

1 400

 

Intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning

 

300

 
 
 

3) De avgifter som föreskrivs i 24 § för ansökningar om registrering av varumärken och för förnyelser av registreringar skall tillämpas också på ansökningar om internationella varumärkesregistreringar och ansökningar om förnyelse av internationella registreringar som ges in till varumärkesmyndigheten.

3)

Senaste lydelse 1996:136.

För anteckning i varumärkesregistret om förhållande som avses i 58 § varumärkeslagen skall avgift betalas med 1 400 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:567

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)