Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:585

Utkom från trycket den 30 september 2003
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 11 september 2003.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall ha följande lydelse.

Hemsändningsbidrag enligt 19 § första stycket kan lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget får dock inte överstiga 60 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

Hemsändningsbidrag enligt 19 § tredje stycket kan lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens direkta kostnader för att anordna inköpsturer. Bidraget får dock inte överstiga 60 kronor per hushåll och inköpstillfälle.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:585

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)