Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:618

Utkom från trycket den 28 oktober 2003
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 9 oktober 2003.

Regeringen föreskriver1) att 10 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)2) skall ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

2)

Förordningen omtryckt 2001:751.

Automatiserade behandlingar av personuppgifter om genetiska anlag som framkommit efter genetisk undersökning skall, oavsett om de omfattas av anmälningsskyldighet enligt 36 § personuppgiftslagen eller inte, anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen senast tre veckor i förväg. Detta gäller dock inte sådan behandling av personuppgifter som regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:618

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)