Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:652

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i namnlagen (1982:670);
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)2)

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2)

Lagen omtryckt 1982:1134. Senaste lydelse av 1 § 1991:493 5 § 1991:493 8 § 1991:493 9 § 1991:493 10 § 1991:493 15 § 1991:493 17 § 1991:493 29 § 1991:493 30 § 1991:493 31 § 1991:493 32 § 1991:493 34 § 1991:493 35 § 1991:493 47 § 1991:493 49 § 1991:493 51 § 1991:493 punkt 9 i övergångsbestämmelserna 1991:493.

dels att i 1, 5, 8–10, 15, 17, 29–32, 34, 35, 47, 49 och 51 §§ samt punkt 9 i övergångsbestämmelserna ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 36 och 37 §§ samt rubriken närmast för 36 § skall ha följande lydelse.

Anmälan till Skatteverket m.m.3)

36 §

4) Anmälan till Skatteverket skall göras skriftligen.

4)

Senaste lydelse 1998:235. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

    Som anmälan till Skatteverket anses anmälan som

  1. görs till valfri allmän försäkringskassa,

  2. vid vigsel görs om efternamn till vigselförrättaren och vid dop inom svenska kyrkan görs om förnamn till dopförrättaren.

37 §

5) Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets klaganden vid tidpunkten för beslutet var folkbokförd.

5)

Senaste lydelse 1997:992. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

Om behörig länsrätt enligt första stycket inte finns, överklagas Skatteverkets beslut hos Länsrätten i Stockholms län.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:652

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande om anmälan gjorts till skattemyndighet före ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter i 37 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

4. Äldre föreskrifter i 47 § andra stycket andra meningen gäller fortfarande om efternamn förvärvats efter anmälan till skattemyndighet.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)