Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:656

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.;
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.2)

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2)

Senaste lydelse av 4 § 2000:476 6 § 2000:476 7 § 2000:476 8 § 2000:476 9 § 2000:476 11 § 2000:476 12 § 2000:476.

dels att i 4, 6–9, 11 och 12 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse.

3) Skatteverkets beslut enligt denna lag får hos länsrätten överklagas av den skattskyldige, av banken och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut om skatterevision enligt 12 § får dock inte överklagas

3)

Senaste lydelse 2000:476.

Ett överklagande av den skattskyldige eller banken skall ha kommit in inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ett överklagande av det allmänna ombudet skall ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

4) Bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324) om överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Bestämmelserna i 6 kap. 9 a § taxeringslagen gäller för det allmänna ombudets överklagande av Skatteverkets beslut.

4)

Senaste lydelse 1993:464.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:656

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 13 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)