Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

SFS 2003:665

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar;
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar2)

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2)

Senaste lydelse av 4 § 1999:95.

dels att 5 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 § skall utgå,

dels att i 2–4 §§ ordet ”skattemyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” i motsvarande form,

dels att rubriken till lagen och 1 § skall ha följande lydelse.

3) Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

3)

Senaste lydelse 1998:517.

  1. skattebrottslagen (1971:69),

  2. 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385),

  3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

  4. folkbokföringslagen (1991:481) samt

  5. 11 kap. 5 § brottsbalken.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:665

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)