Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:672

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

dels att i 1 kap. 5 § samt 2 kap. 2, 3 och 30 §§ ordet ”Riksskatteverket” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” eller i förekommande fall ”Skatteverkets”,

dels att 2 kap. 26 och 27 §§ skall ha följande lydelse.

Skatteverket, i dess egenskap av chefsmyndighet inom exekutionsväsendet, och kronofogdemyndigheterna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5, 11, 17, 22 och 24 §§.

Tullverket och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 5 § 1–7. Detsamma gäller Skatteverket i dess beskattningsverksamhet.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:672

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)