Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:680

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 33 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.2) ordet ”skattemyndighetens” skall bytas ut mot ”Skatteverkets”.

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2)

Senaste lydelse av 33 § 1995:1689.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:680

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 33 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)