Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:684

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar;
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 20 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar2) ordet ”skattemyndighet” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2)

Lagen omtryckt 1981:1323. Senaste lydelse av 20 § 1997:1088.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:684

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Per Hall
(Justitiedepartementet)