Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:693

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 8 kap. 8 och 13 a §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar2) ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2)

Senaste lydelse av 8 kap. 8 § 1995:537 8 kap. 13 a § 2001:1226.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:693

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)