Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:712

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift;
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 5 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift2) ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:712

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)