Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:732

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

6 §

2) Tullverket skall på begäran tillhandahålla Sveriges Riksbank, Skatteverket, Läkemedelsverket, Statens livsmedelsverk, Statens jordbruksverk, Kommerskollegium, kronofogdemyndighet, Statistiska centralbyrån, Kemikalieinspektionen och Fiskeriverket uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor. Tullverket skall vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

2)

Senaste lydelse 2001:188.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:732

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om Riksskatteverket eller en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 11 kap. 6 § har begärt uppgifter från Tullverket, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ted Stahl
(Finansdepartementet)