Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:737

Utkom från trycket den 18 november 2003
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 12 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ordet ”skattemyndighet” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:737

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har begärt uppgifter från socialtjänsten, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)