Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:738

Utkom från trycket den 18 november 2003
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883);
utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 § revisorslagen (2001:883) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet, som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet, skall verket underrätta nämnden. Detta gäller dock inte omständigheter som verket har fått kännedom om i verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:738

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)