Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:780

Utkom från trycket den 28 november 2003
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 15 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

2) Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i högst ett år.

2)

Senaste lydelse 1993:207.

Är brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av polis, kommunal organisation för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:780

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)