Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:781

Utkom från trycket den 28 november 2003
Lag om ändring i miljöbalken;
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap. 3 § miljöbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

Från saneringsförsäkringen betalas, enligt vad som närmare anges i försäkringsvillkoren, ersättning för saneringskostnader som har uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § eller meddelat förordnande om rättelse enligt 26 kap. 18 §, om den som är ansvarig enligt denna balk inte kan betala. Ersättning som nu sagts skall dock inte betalas för kostnader som har uppkommit med anledning av räddningsinsatser enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:781

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)