Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:782

Utkom från trycket den 28 november 2003
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

2)

Lagen omtryckt 1986:166.

1 §

3) Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

3)

Senaste lydelse 1991:472.

Ett luftfartygs ägare eller innehavare och de som tjänstgör på luftfartyg eller vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att delta i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar bestämmelser om ersättning av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador gäller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:782

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)