Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:787

Utkom från trycket den 28 november 2003
Lag om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar;
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 4 § lagen (1994:1720) om civilt försvar skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

En räddningsledare enligt 3 kap. 16 § eller 4 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får under höjd beredskap ta i anspråk verkskydd inom kommunen för räddningstjänstuppgifter som rör annat än den anläggning där verkskyddet organiserats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:787

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)