Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:799

Utkom från trycket den 28 november 2003
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 20 november 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

dels att i 34 § ordet ”räddningskåren” skall bytas ut mot ”den kommunala organisationen för räddningstjänst”,

dels att 33 § skall ha följande lydelse.

I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns bestämmelser om skyldigheter vid farlig verksamhet m.m.

Tillsynsmyndigheten får inom sitt tillsynsområde meddela ytterligare föreskrifter om skyldighet för den som bedriver en verksamhet med innesluten användning av genetiskt modifierade organismer att i händelse av olycka, olyckstillbud eller ohälsa som kan ha samband med användningen av organismerna underrätta berörda myndigheter. Vidare får föreskrifter meddelas om skyldighet för den som bedriver verksamheten att lämna den information som behövs för att nödvändiga skyddsåtgärder skall kunna vidtas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:799

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)