Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:808

Utkom från trycket den 28 november 2003
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42.

2) Skattskyldighet enligt 8 § första stycket 5 föreligger inte för varor som förs in till Sverige

2)

Senaste lydelse 1999:1069. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

  1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,

  2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

  3. som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

  4. av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

  5. som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:808

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)