Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:0820

Utkom från trycket den 28 november 2003
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning;
utfärdad den 20 november 2003.

Regeringen föreskriver att 5–6 och 9–10 §§ samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

1) Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

1)

Senaste lydelse 2002:793.

Läkare

 

Normalarvode kronor

 

Tidsåtgång

 

Sammanlagt uppburet arvode kronor

 

Allmänmedicin

 

580

 

25

 

1 874 000

 

Anestesi och intensivvård

 

580

 

20

 

2 215 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

715

 

30

 

1 797 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

580

 

20

 

2 149 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

605

 

25

 

1 946 000

 

Reumatologi

 

890

 

35

 

1 804 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

605

 

20

 

2 273 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

750

 

25

 

2 201 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

1 050

 

50

 

1 467 000

 

Ögonsjukdomar

 

660

 

25

 

2 144 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

605

 

20

 

2 273 000

 

Onkologi

 

605

 

25

 

1 869 000

 

Neurologi

 

970

 

35

 

2 044 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europa-läkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning

 

350

 

20

 

1 197 000

 

2) Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2002:793.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

 

Reducerat normalarvode kronor

 

Ersättningstak kronor

 

Allmänmedicin

 

290

 

2 319 000

 

Anestesi och intensivvård

 

290

 

3 464 000

 

Barnmedicinska specialiteter

 

360

 

2 385 000

 

Hud- och könssjukdomar

 

290

 

2 884 000

 

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

 

305

 

2 575 000

 

Reumatologi

 

445

 

2 647 000

 

Vissa opererande specialiteter

 

305

 

3 517 000

 

Obstetrik och gynekologi

 

375

 

2 950 000

 

Psykiatriska specialiteter

 

525

 

1 948 000

 

Ögonsjukdomar

 

330

 

3 114 000

 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

305

 

3 009 000

 

Onkologi

 

305

 

2 587 000

 

Neurologi

 

485

 

2 770 000

 

Allmänpraktiserande läkare (Europa-läkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning

 

175

 

1 630 000

 

3) För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 700 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 350 kronor.

3)

Senaste lydelse 2002:793.

4) För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 605 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 305 kronor. Arvodet om 305 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

4)

Senaste lydelse 2002:793.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 310 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 320 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

Bilaga 15)

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som skall föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder

arvode kr

reducerat arvode kr

Anestesi och intensivvård m.m.

 

101

 

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efteringrepp)

 

1 900

 

1 500

 

102

 

Regional anestesi

 

1 600

 

1 300

 

103

 

Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp

 

3 400

 

2 700

 

104

 

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)

 

2 100

 

1 700

 

105

 

Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering

 

2 200

 

1 800

 
 

Invärtesmedicinska specialiteter

 

201

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 600

 

1 300

 

202

 

Ultraljud, duplex carotis

 

1 400

 

1 100

 

203

 

Pacemakerkontroll med omprogrammering

 

1 400

 

1 100

 

204

 

Duplex artär omfattande (t.ex. iliaca-poplitea bilat)

 

1 500

 

1 200

 

205

 

Venös insufficiens, duplex bilat

 

1 500

 

1 200

 

206

 

Sömnapnéundersökning, omfattande

 

1 500

 

1 200

 

208

 

Arteriell utredning, omfattande

 

1 400

 

1 100

 

209

 

cCPAP-inträning standard (med noninvasiv behandling)

 

1 500

 

1 200

 

210

 

Gastroskopi

 

1 500

 

1 200

 

211

 

Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik med ljuskälla

 

2 200

 

1 800

 

212

 

Sigmoideoskopi

 

1 700

 

1 400

 

213

 

Coloskopi

 

2 300

 

1 800

 

214

 

Eko-Doppler, färg-Doppler

 

1 900

 

1 500

 

215

 

Bandspelar-EKG (långtids-EKG)

 

1 500

 

1 200

 

216

 

Oesophagus-eko

 

2 000

 

1 600

 

217

 

Stress-eko

 

2 000

 

1 600

 

218

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov

 

1 500

 

1 200

 

Envar av åtgärderna 214–218 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 
 
 

219

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 300

 

1 000

 

220

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 300

 

1 000

 

221

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 300

 

1 000

 

222

 

Videocoloskopi

 

3 400

 

2 700

 

223

 

Videogastroskopi

 

2 400

 

1 900

 

224

 

Videosigmoideoskopi

 

2 600

 

2 100

 

225

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår ytterligare ersättning om

 

340

 

270

 

226

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 400

 

1 100

 
 

Vissa opererande specialiteter

 

301

 

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur

 

1 900

 

1 500

 

302

 

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

 

1 300

 

1 000

 

303

 

Excision av pilonidalsinus

 

2 200

 

1 800

 

304

 

Operation av tumör i bröstkörtelvävnad innefattande även operation av gynecomasti

 

2 200

 

1 800

 

305

 

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

 

1 800

 

1 400

 

306

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet eller tumör större än 5 centimeter

 

2 100

 

1 700

 

307

 

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

 

2 200

 

1 800

 

308

 

Operation av hydrocele

 

1 900

 

1 500

 

309

 

Sutur av collateralligament

 

1 900

 

1 500

 

312

 

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

 

2 400

 

1 900

 

313

 

Cystoskopi

 

1 700

 

1 400

 

314

 

Senskideklyvning

 

2 100

 

1 700

 

315

 

Operation av analabscess och/eller fistel samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur)

 

2 200

 

1 800

 

316

 

Gastroskopi

 

1 500

 

1 200

 

317

 

Sigmoideoskopi

 

1 700

 

1 400

 

318

 

Operation av varicer innebärande minst 4 hud incisioner eller minst 2 perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet

 

1 900

 

1 500

 

319

 

Vasectomi

 

2 000

 

1 600

 

320

 

Borttagande av osteosyntesmaterial

 

2 200

 

1 800

 

321

 

Exstirpation av ganglion, bursa

 

2 800

 

2 200

 

322

 

Synovectomi i smärre leder

 

2 300

 

1 800

 

324

 

Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering

 

2 500

 

2 000

 

325

 

Excision av dupuytrens contractur, ett finger

 

2 800

 

2 200

 
 

För varje tillkommnade finger

 

2 100

 

1 700

 

326

 

Sentransferering

 

2 500

 

2 000

 

327

 

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hud- eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera betydande omfattning hos barn

 

3 200

 

2 600

 

328

 

Operation av malign hudtumör inkl. basaliom. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

1 900

 

1 500

 

329

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 400

 

1 900

 

330

 

Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos

 

2 400

 

1 900

 

332

 

Neurolys; exstirpation av Mortons neurom

 

2 800

 

2 200

 

333

 

Coloskopi

 

2 300

 

1 800

 

334

 

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

 

1 900

 

1 500

 

335

 

Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur

 

1 300

 

1 000

 

336

 

Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer

 

3 500

 

2 800

 

337

 

Urodynamisk undersökning

 

2 000

 

1 600

 

338

 

Videoarthroskopi/fotodokumentation

 

3 700

 

3 000

 

339

 

Arthroskopi

 

3 000

 

2 400

 

340

 

TUR-B

 

2 600

 

2 100

 

341

 

Endoskopisk strikturbehandling

 

2 200

 

1 800

 

342

 

Lithotripsi, blåsevakuering

 

2 200

 

1 800

 

343

 

Sondering av uretra hos man

 

1 500

 

1 200

 

344

 

Dilatation vid uretritbehandling

 

1 400

 

1 100

 

345

 

Operation av uretracaruncel eller skeneit

 

2 200

 

1 800

 

346

 

Operation av intrauretrala condylom

 

1 500

 

1 200

 

347

 

Operation av ljumskbråck

 

4 800

 

3 800

 

348

 

Operation av epigastricabråck

 

3 400

 

2 700

 

349

 

Operation av navelbråck

 

4 300

 

3 400

 

350

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

1 900

 

1 500

 

351

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 300

 

1 000

 

352

 

Provexcision från arteria temporalis

 

1 300

 

1 000

 

353

 

Videogastroskopi

 

2 400

 

1 900

 

354

 

Videocoloskopi

 

3 400

 

2 700

 

355

 

Videosigmoideoskopi

 

2 600

 

2 100

 

356

 

Hallux valgusoperation (ej enbart avmejsling); hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi); korrektionsosteotomi metatarsalben, falang

 

3 200

 

2 600

 

357

 

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur

 

2 900

 

2 300

 

358

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

1 900

 

1 500

 

359

 

Operation av Bartolinicysta-fenestrering/exstirpation

 

1 300

 

1 000

 

360

 

Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regionalanestesi som lagts av den opererande läkaren själv utgår ytterligare ersättning

 

1 200

 

1 000

 

361

 

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår ytterligare ersättning om

 

340

 

270

 

362

 

TRUL + prostata biopsi

 

1 900

 

1 500

 

363

 

Blåshalsincision

 

3 200

 

2 600

 

364

 

Ablatio testis i lokal anestesi

 

3 200

 

2 600

 

366

 

Artrodes inklusive internfixation av stortå

 

3 600

 

2 900

 

367

 

Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår

 

3 200

 

2 600

 

368

 

CMC 1 interpositionsplastik

 

3 200

 

2 600

 

369

 

Transrektalt ultraljud

 

1 600

 

1 300

 

370

 

Testisbiopsi

 

1 900

 

1 500

 

371

 

Videocystoscopi

 

2 600

 

2 100

 
 

Obstetrik och gynekologi

 

401

 

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

 

1 900

 

1 500

 

402

 

Fraktioniserad abrasio

 

1 900

 

1 500

 

403

 

Hysteroskopi

 

1 900

 

1 500

 

404

 

Vasectomi

 

2 000

 

1 600

 

405

 

Diatermiloop-/laserkonisering

 

1 900

 

1 500

 

406

 

Abortingrepp

 

2 300

 

1 800

 

407

 

Cystoskopi

 

1 700

 

1 400

 

408

 

Medicinsk abort (inkl. läkemedel)

 

3 200

 

2 600

 

409

 

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB utgår ytterligare ersättning

 

1 300

 

1 000

 

410

 

Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix; i vagina och vulva

 

1 300

 

1 000

 

411

 

Borttagande av 3 eller flera hudförändringar på nedre delen av kroppen

 

1 500

 

1 200

 

412

 

Hydrosonografi av uterus

 

1 300

 

1 000

 

413

 

Operation av Bartolinicysta-fenestrering/exstirpation

 

1 300

 

1 000

 

414

 

Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg

 

1 900

 

1 500

 

415

 

Endometriebiopsi

 

1 600

 

1 300

 

416

 

Tubarundersökning med ultraljud

 

3 200

 

2 600

 

417

 

Dilatation vid uretritbehandling

 

1 400

 

1 100

 
 

Ögonsjukdomar

 

502

 

Nedläggning av silikongummislang

 

2 000

 

1 600

 

503

 

Operation av pterygium

 

2 000

 

1 600

 

504

 

Excision av tumör i conj./ögonlock

 

1 600

 

1 300

 

505

 

Enklare tårvägsplastik

 

1 600

 

1 300

 

506

 

Operation av ektropion

 

2 000

 

1 600

 

507

 

Operation av entropion

 

2 000

 

1 600

 

508

 

Operation av ptos

 

3 400

 

2 700

 

510

 

Excision med sutur av ögonlockstumör

 

1 900

 

1 500

 

511

 

Operation av synstörande dermatochalasis

 

1 900

 

1 500

 

512

 

Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet

 

1 500

 

1 200

 

513

 

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet

 

1 900

 

1 500

 
 

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.

 

601

 

Bronchoskopi i lokalanestesi. Kräver fiberoptik med ljuskälla

 

2 200

 

1 800

 

602

 

Sömnapnéundersökning, omfattande

 

1 500

 

1 200

 

604

 

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)

 

1 500

 

1 200

 

605

 

FES (=funktionell endoscopisk kirurgi). Modern sinuskirurgi som kräver speciellakirurgiska instrument, optiker med ljuskälla

 

2 300

 

1 900

 

606

 

Exstirpation av tumör i munhålan och svalg

 

1 900

 

1 500

 

607

 

Permanent transmyringealt dränage

 

2 000

 

1 600

 

608

 

Larynxundersökning inkluderande stroboscopi

 

1 900

 

1 500

 

609

 

Exstirpation av mjukdelstumörer i head-and neckområdet

 

2 100

 

1 700

 

610

 

Videonystagmoskopi

 

2 200

 

1 800

 

611

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 300

 

1 000

 

612

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 300

 

1 000

 
 

Onkologi m.m.

 

701

 

Intravenös cytostatikabehandling

 

1 600

 

1 300

 
 

Neurologi

 

801

 

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen

 

2 300

 

1 900

 

802

 

Ultraljud, duplex carotis

 

1 400

 

1 100

 
 

Hud- och könssjukdomar

 

901

 

Fotokemoterapi med PUVA eller behandling med B-ljus eller Buckybehandlingeller PDT, avser första besöket

 

1 300

 

1 000

 

902

 

Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av 3 hudtumörer

 

1 900

 

1 500

 

903

 

Operation av malign hudtumör (inkl. basaliom). Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan

 

1 900

 

1 500

 

904

 

Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd

 

2 400

 

1 900

 

905

 

Omfattande allergologisk utredning medprick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 300

 

1 000

 
 

Psykiatriska specialiteter

 

951

 

Gruppterapi för högst sex patienter

 

515/patient

 

410/patient

 

952

 

för ytterligare högst två patienter

 

285/patient

 

230/patient

 

953

 

Besök överstigande 2 x 50 minuter

 

2 200

 

1 800

 
 

Barnmedicinska specialiteter

 

961

 

Gastroskopi

 

1 500

 

1 200

 

962

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov. Åtgärden 962 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 500

 

1 200

 

963

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 300

 

1 000

 

964

 

Omfattande allergologisk utredning medprick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 300

 

1 000

 

965

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 400

 

1 100

 
 

Allmän medicin

 

970

 

Venös insuffiens, duplex bilat

 

1 500

 

1 200

 

971

 

Datoriserat medicinskt arbetsprov. Åtgärden 971 får tillämpas högst två gånger per år och patient

 

1 500

 

1 200

 

972

 

24-timmars blodtrycksregistrering

 

1 300

 

1 000

 

973

 

Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation

 

1 300

 

1 000

 

974

 

Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket

 

1 300

 

1 000

 

975

 

Excision av tre eller fler hudtumörer med hudsutur

 

1 300

 

1 000

 

976

 

Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten

 

1 300

 

1 000

 

977

 

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

 

1 400

 

1 100

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:820

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)