Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:829

Utkom från trycket den 2 december 2003
Lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor;
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

1)

Prop. 2003/03:5, bet. 2003/04:LU5, rskr. 2003/04:30.

dels att 4 § skall upphöra att gälla,

dels att 1–3 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, skall ändras i anslutning till prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2 §

2) Ändring sker den 1 januari varje år som prisbasbeloppet för året över- eller underskrider prisbasbeloppet för närmast föregående år.

2)

Senaste lydelse 1981:1194. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

3 §

3) Ändring sker med det procenttal som prisbasbeloppet har ändrats med.

3)

Senaste lydelse 1981:1194.

Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket ändring skall ske fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:829

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)