Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:845

Utkom från trycket den 2 december 2003
Lag om ändring i firmalagen (1974:156);
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § firmalagen (1974:156) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:92. bet. 2002/03:FiU7, rskr. 2003/04:38.

27 §

Sveriges riksbank, Svenska skeppshypotekskassan, Sveriges allmänna hypoteksbank samt annan inrättning eller sammanslutning för vilken Konungen fastställt firma har ensamrätt till denna som om firman blivit registrerad enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:845

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Christine Lager
(Justitiedepartementet)