Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:857

Utkom från trycket den 2 december 2003
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15.

Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.

För försök eller förberedelse till grov skadegörelse och försök till skadegörelse samt för underlåtenhet att avslöja grov skadegörelse, döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:857

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)