Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:858

Utkom från trycket den 2 december 2003
Lag om ändring i polislagen (1984:387);
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 § polislagen (1984:387) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15.

2) En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig

2)

Senaste lydelse 1993:1412.

  1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller

  2. för att hans identitet skall kunna fastställas.

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter

  1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller

  2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:858

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)