Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:870

Utkom från trycket den 2 december 2003
Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar;
utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 16 och 19 §§ lagen (1975:417) om sambruksföreningar2) ordet ”länsstyrelsen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Patent- och registreringsverket” i motsvarande böjningsformer.

1)

Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28.

2)

Författningen omtryckt 1987:671. Senaste lydelse av 16 § 1987:671 19 § 1995:37.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:870

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. I fråga om ärenden enligt 16 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)