Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:872

Utkom från trycket den 2 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 20 november 2003.

Regeringen föreskriver1) att 1 och 2 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening samt bilagorna 1 och 3 till förordningen skall ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG (EGT L 252, 20.9.2002, s. 20, Celex 32002L0051), kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20, Celex 32002L0080) och kommissionens direktiv 2003/76/EG av den 11 augusti 2003 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon (EGT L 206, 15.8.2003, s. 29, Celex 32003L0076).

2) Denna förordning innehåller avgasreningskrav för motorfordon.

2)

Senaste lydelse 2002:947.

Förordningen gäller inte

  1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål,

  2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,

  3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning.

Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Dessa fordon skall dock uppfylla villkor om utsläpp av avgaser som gäller i fordonets hemland.

3) I denna förordning avses med

3)

Ändringen innebär bl.a. att definitionen av 13-mode prov upphävs.

direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon4) , senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/20035) ,

4)

EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

5)

EGT L 122, 16.5.2003, s. 36 (Celex 32003R0807).

direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon6) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG7) ,

6)

EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

7)

EUT L 206, 15.8.2003, s. 29 (Celex 32003L0076).

direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon8) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/20/EG9) ,

8)

EGT L 190, 20.8.1972, s. 1 (Celex 31972L0306).

9)

EGT L 125, 16.5.1997, s. 21 (Celex 31997L0020).

direktiv 88/77/EEG: rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon10) , senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl.11) ,

10)

EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077).

11)

EUT L 236, 23.9.2003, s. 53 (Celex 12003TN02/01/A).

direktiv 96/96/EG: rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet12) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/200313) ,

12)

EGT L 46, 17.2.1997, s. 1 (Celex 31996L0096).

13)

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

direktiv 97/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon14) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/77/EG15) ,

14)

EGT L 226, 18.8.1997, s. 1 (Celex 31997L0024).

15)

EUT L 211, 21.8.2003, s. 24 (Celex 32003L0077).

direktiv 98/69/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG16) ,

16)

EGT L 350, 28.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0069).

direktiv 98/77/EG: kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG17) ,

17)

EGT L 286, 23.10.1998, s. 34 (Celex 31998L0077).

direktiv 1999/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/96/EG av den 13 december 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i fordon och om ändring av rådets direktiv 88/77/EEG18) ,

18)

EGT L 44, 16.2.2000, s. 1 (Celex 31999L0096).

direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon19) ,

19)

EGT L 35, 6.2.2001, s. 34 (Celex 32001L0001).

direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG20) , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/77/EG21) ,

20)

EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

21)

EUT L 211, 21.8.2003, s. 24 (Celex 32003L0077).

direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG22) ,

22)

EGT L 252, 20.9.2002, s. 20 (Celex 32002L0051).

direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon23) ,

23)

EGT L 291, 28.10.2002, s. 20 (Celex 32002L0080).

personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,

tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

trialmotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 700 millimeter, lägsta markfrigång om 280 millimeter, högsta bränsletankskapacitet om 4 liter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 7,5,

enduromotorcykel: motorcykel med en högsta sadelhöjd om 900 millimeter, lägsta markfrigång om 310 millimeter och lägsta allmän utväxling i högsta växelläget 6,0,

referensvikt: den vikt som en bil har i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk, i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklassen,

originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i punkt 1.10 i tillägget till bilaga X till direktiv 70/220/EEG,

ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direktiv 70/220/EEG och som kan godkännas som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv 70/156/EEG,

dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,

bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,

gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,

ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen (”steady state-steg”), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2 i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG,

ETC-prov: en provcykel bestående av 1 800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Bilaga 124)

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

I denna bilaga avses med steg den kravnivå som vid aktuell tidpunkt gäller för angiven fordonskategori. För t.ex. personbilar i avsnitt 1.1.1 skall det som i tabellen för tidpunkter anges för steg 3 läsas tillsammans med det som i tabellen för gränsvärden anges för steg 3.

A Bilar

1 Föroreningar i avgaserna och utsläpp av bränsleångor

1.1 Tidpunkter och gränsvärden vid bensin- och dieselmotordrift m.m.

För att kraven i 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening skall anses uppfyllda krävs det att bilen vid typgodkännande, registrering, försäljning eller ibruktagande från nedan angivna tidpunkter uppfyller angivna kravnivåer enligt de inom Europeiska gemenskaperna beslutade direktiven.

1.1.1 Lätta bilar

Tidpunkter

Vid nya typgodkännanden från och med den 1 juli 2003 tillämpas bestämmelserna i direktiv 2002/80/EG. Bestämmelserna om ibruktagande i direktiv 2002/80/EG tillämpas från och med den 1 januari 2006 för personbilar och lätta lastfordon med en referensvikt om högst 1 305 kg samt från och med den 1 januari 2007 för bilar med en referensvikt över 2 500 kg och för lastfordon med en referensvikt över 1 305 kg. Vid äldre typgodkännanden och ibruktaganden tillämpas bestämmelserna i direktiv 98/69/EG med de tidpunkter som anges i nedanstående tabell.

Fordonskategori

 

Referensvikt RV (kg)

 

Steg

 

Direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv

 

Godkännandeförbuda)

 

Ibruktagandeförbudb)

 

Personbilar

 

Allac)

 

2

 

98/69/EG

 

2000-01-01d)

 

2001-01-01

 

3

 

98/69/EG

 

2005-01-01e)

 

2006-01-01

 

Lätta lastfordon

 

RV≤1 305

 

3

 

98/69/EG

 

2001-01-01d)

 

2002-01-01

 

4

 

98/69/EG

 

2006-01-01e)

 

2007-01-01

 

1 305<RV≤1 760

 

3

 

98/69/EG

 

2001-01-01d)

 

2002-01-01

 

4

 

98/69/EG

 

2006-01-01e)

 

2007-01-01

 

RV>1 760

 

3

 

98/69/EG

 

2001-01-01d)

 

2002-01-01

 

4

 

98/69/EG

 

2006-01-01e)

 

2007-01-01

 

a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

b) Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening. Från och med den 1 oktober 1999 gäller ett generellt ibruktagandeförbud inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av sådana fordon som drivs med motorgas eller naturgas eller har en utrustning för alternativ drift med bensin och motorgas eller bensin och naturgas, om fordonen inte uppfyller de kravnivåer som anges i direktiv 70/220/EEG.

c) För steg 2 gäller att personbilar med dieselmotor och med en vikt som överstiger 2 000 kg och som är inrättade för fler än sex passagerare inklusive föraren skall omfattas av kraven för lätta lastfordon t.o.m. den 1 januari 2003.

d) Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

e) Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG.

Gränsvärden

Fordonskategori

 

Referensvikt RV (kg)

 

Kolmonoxid (g/km)

 

Kolväten (g/km)

 

Kväveoxider (g/km)

 

Sammanlagt värde kolväten och kväveoxider (g/km)

 

Partiklar (g/km)

 

Ba)

 

Db)

 

Ba)

 

Db)

 

Ba)

 

Db)

 

Ba)

 

Db)

 

Db)

 

Personbilar

 

Allac)

 

steg 2

 

2,3

 

0,64

 

0,20

 

 

0,15

 

0,50

 

 

0,56

 

0,05

 
 

steg 3

 

1,0

 

0,50

 

0,10

 

 

0,08

 

0,25

 

 

0,30

 

0,025

 

Lätta lastfordon

 

RV≤1 305

 

steg 3

 

2,3

 

0,64

 

0,20

 

 

0,15

 

0,50

 

 

0,56

 

0,05

 

steg 4

 

1,0

 

0,50

 

0,10

 

 

0,08

 

0,25

 

 

0,30

 

0,025

 

1 305<RV≤1 760

 

steg 3

 

4,17

 

0,80

 

0,25

 

 

0,18

 

0,65

 

 

0,72

 

0,07

 

steg 4

 

1,81

 

0,63

 

0,13

 

 

0,10

 

0,33

 

 

0,39

 

0,04

 

RV>1 760

 

steg 3

 

5,22

 

0,95

 

0,29

 

 

0,21

 

0,78

 

 

0,86

 

0,10

 

steg 4

 

2,27

 

0,74

 

0,16

 

 

0,11

 

0,39

 

 

0,46

 

0,06

 

a) Bensin

b) Diesel

c) För steg 2 gäller att personbilar med dieselmotor och med en vikt som överstiger 2 000 kg skall omfattas av kraven för lätta lastfordon t.o.m. den 1 januari 2003.

1.1.2 Tunga bilar

Tidpunkter

Motorspecifikation

 

Direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv

 

Godkännandeförbuda)

 

Ibruktagandeförbudb)

 

Dieselmotor och gasmotorc)

 

Alla

 

Steg 3

 

1999/96/EG, kravnivå A

 

2000-10-01

 

2001-10-01

 

Steg 4

 

1999/96/EG, kravnivå B.1

 

2005-10-01

 

2006-10-01

 

Steg 5

 

1999/96/EG, kravnivå B.2

 

2008-10-01

 

2009-10-01

 

a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda.

b) Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

c) Kraven för gasmotor gäller för bensinmotordrift med metangas och motorgas (LPG). De kan frivilligt också användas för annan bensinmotordrift.

Gränsvärden

 

Provcykel

 

Kolmonoxid (g/kWh)

 

Kolväten (g/kWh)

 

Icke-metankolväten (g/kWh)

 

Metana) (g/kWh)

 

Kväveoxider (g/kWh)

 

Partiklarb) (g/kWh)

 

Röktäthet ELR-prov (m-1)

 

Steg 3

 

ESC

 

2,1

 

0,66

 

 

 

5,0

 

0,10/

 

0,8

 

0,13c)

 

ETC

 

5,45

 

 

0,78

 

1,6

 

5,0

 

0,16/

 
 

0,21c)

 

Steg 4

 

ESC

 

1,5

 

0,46

 

 

 

3,5

 

0,02

 

0,5

 

ETC

 

4,0

 

 

0,55

 

1,1

 

3,5

 

0,03

 
 

Steg 5

 

ESC

 

1,5

 

0,46

 

 

 

2,0

 

0,02

 

0,5

 

ETC

 

4,0

 

 

0,55

 

1,1

 

2,0

 

0,03

 
 

a) Gränsvärdet gäller enbart för gasmotorer som drivs med naturgas eller annan metangas.

b) Gränsvärdet gäller inte för gasmotorer.

c) Dessa högre gränsvärden gäller endast för dieselmotorer med en slagvolym som understiger 0,75 dm3/cylinder och ett maximivarvtal större än 3 000 varv per minut.

1.2 Provmetod

Proven skall överensstämma med de provförfaranden för typgodkännandet som fastställts av Europeiska gemenskaperna. För godkännande av tunga bilar enligt steg 3 gäller att utsläppen skall mätas vid ESC- och ELR-prov med konventionella dieselmotorer, inbegripet sådana som är utrustade med elektronisk bränsleinsprutning, avgasåtercirkulation (EGR) och/eller oxidationskatalysatorrening. Dieselmotorer utrustade med avancerade system för avgasefterbehandling, däribland de-NOx-katalysatorer och/eller partikelfilter, skall dessutom genomgå ETC-prov. För godkännande enligt steg 4 eller steg 5 skall utsläppen uppmätas i ESC-, ELR- och ETC-prov. Gasmotorer provas enbart i ETC-prov.

1.3 Hållbarhetskrav

Fordonen skall uppfylla hållbarhetskrav som stämmer överens med de krav som fastställts i den ordning som anges i 1.2.

1.4 Felsökningssystem

Fordonen skall vara utrustade med elektroniskt felsökningssystem – system för omborddiagnos (OBD) eller system för ombordmätning (OBM) för kontroll av avgasutsläpp för fordon i drift – som stämmer överens med de krav och den tidtabell som fastställts i direktiv 70/220/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2001/1/EG, respektive direktiv 88/77/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

1.5 Utsläpp vid låg temperatur

Fordonens utsläpp vid låg temperatur skall stämma överens med de krav och den tidtabell som fastställts i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 2001/100/EG.

Fordonskategori

 

Referensvikt RV (kg)

 

Kolmonoxid (g/km) vid bensinmotordrift

 

Kolväten (g/km) vid bensinmotordrift

 

Personbilara)

 

Alla

 

15

 

1,8

 

Lätta lastfordona)

 

RV ≤ 1 305

 

15

 

1,8

 

Lätta lastfordonb)

 

1 305 < RV ≤ 1 760

 

24

 

2,7

 

Lätta lastfordonb)

 

RV > 1 760

 

30

 

3,2

 

a) Med undantag för personbilar som är avsedda för fler än 6 passagerare (inklusive föraren) och personbilar med en totalvikt som överstiger 2 500 kg.

b) Inklusive personbilar som är avsedda för fler än 6 passagerare (inklusive föraren) och personbilar med en totalvikt som överstiger 2 500 kg.

2 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven enligt direktiv 72/306/EEG.

3 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande tabell. Ålder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typintyg eller godkändes vid första registreringsbesiktningen.

Fordonskategori

 

Ålder och körsträcka

 

Personbilar och lätta lastfordon

 

5 år/80 000 kma)

 

Tunga lastfordon, motorer konstruerade för en körsträcka av:

 
 

– högst 200 000 km

 

8 år/200 000 km

 

– 200 001–500 000 km

 

8 år/350 000 km

 

– över 500 000 km

 

8 år/500 000 km

 

a) För personbilar och lätta lastfordon som omfattas av ett typgodkännande enligt direktiv 70/220/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG, som meddelas från och med den 1 januari 2005, gäller hållbarhetskravet 5 år/100 000 km.

4 Krav på ersättningskatalysator

Från och med den 1 juli 2003 får typgodkännande inte meddelas för en ny ersättningskatalysator, om den inte är av en typ för vilken typgodkännande meddelats enligt direktiv 70/220/EEG. Även efter den 30 juni 2003 får dock saluföring och montering på fordon i bruk ske av sådana nya ersättningskatalysatorer för vilka typgodkännande som separat teknisk enhet har meddelats före den 31 oktober 2002.

B Mopeder och motorcyklar

1 Föroreningar i avgaserna

1.1 Tidpunkter och gränsvärden

För att kraven i 3 och 4 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening skall anses uppfyllda krävs det att fordonet vid typgodkännade, registrering, försäljning eller ibruktagande från angivna tidpunkter uppfyller de krav som följer av direktiv 97/24/EG.

1.1.1 Mopeder

Tidpunkter

Fordonskategori

 

Steg

 

Direktiv

 

Godkännandeförbuda)

 

Ibruktagandeförbudb)

 

2-hjuliga mopeder

 

1

 

97/24/EG

 

1999-06-17

 
 

2002/51/EG

 
 

2004-07-01

 

2

 

97/24/EG

 

2002-06-17

 
 

2002/51/EG

 

2004-07-01

 

2004-07-01

 

Övriga mopeder

 

1

 

97/24/EG

 

1999-06-17

 
 

2002/51/EG

 
 

2004-07-01

 

2

 

97/24/EG

 

2002-06-17

 
 

2002/51/EG

 
 

2004-07-01

 

a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda.

b) Registrering, försäljning och ibruktagande får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda.

Gränsvärden

Fordonskategori

 

Steg

 

Kolmonoxid (g/km)

 

Sammanlagt värde kolväten och kväveoxider (g/km)

 

2-hjuliga mopeder

 

1

 

6

 

3

 

2

 

1

 

1,2

 

Övriga mopeder

 

1

 

12

 

6

 

2

 

3,5

 

2,4

 

1.1.2 Motorcyklar

Tidpunkter

Fordonskategori

 

Steg

 

Direktiv 97/24/EG i dess lydelse enligt direktiv

 

Godkännandeförbuda)

 

Ibruktagandeförbudb)

 

Alla motorcyklar

 

1

 

97/24/EG

 

1999-06-17

 

1999-06-17

 

Motorcyklarc)

 

2

 

2002/51/EG

 

2003-04-01

 

2004-01-01

 

3

 

2002/51/EG

 

2006-01-01

 

2007-01-01d)e)

 

Trialmotorcyklar och enduromotorcyklar

 

2

 

2002/51/EG

 

2004-01-01

 

2005-07-01

 

3

 

2002/51/EG

 

2006-01-01

 

2007-01-01d)e)

 

a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är uppfyllda.

b) Registrering, försäljning och ibruktagande får inte längre ske om inte kraven i angivet direktiv är uppfyllda.

c) Motorcyklar exklusive trialmotorcyklar och enduromotorcyklar.

d) Registrering, försäljning och ibruktagande får endast ske om fordonet åtföljs av ett intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 2002/24/EG.

e) För fordonstyper av vilka det inte säljs mer än 5 000 enheter årligen i Europeiska unionen är det tillämpliga datumet den 1 januari 2008.

Gränsvärden för steg 1

Fordonskategori

 

Steg

 

Kolmonoxid (g/km)

 

Kolväten (g/km)

 

Kväveoxider (g/km)

 

2-hjuliga motorcyklar

 

2-takt

 

1

 

8

 

4

 

0,1

 

4-takt

 

1

 

13

 

3

 

0,3

 

Övriga motorcyklar

 

2-takt

 

1

 

12

 

6

 

0,15

 

4-takt

 

1

 

19,5

 

4,5

 

0,45

 

Gränsvärden för steg 2 och 3

Fordonskategori

 

Steg

 

Kolmonoxid (g/km)

 

Kolväten (g/km)

 

Kväveoxider (g/km)

 

2-hjuliga motorcyklar

 

Ia)

 

2

 

5,5

 

1,2

 

0,3

 

IIb)

 

2

 

5,5

 

1,0

 

0,3

 

IIIc)

 

3

 

2,0

 

0,8

 

0,15

 

IVd)

 

3

 

2,0

 

0,3

 

0,15

 

3- och 4-hjuliga motorcyklar (gnisttändning)

 

2

 

7,0

 

1,5

 

0,4

 

3- och 4-hjuliga motorcyklar (kompressionständning)

 

2

 

2,0

 

1,0

 

0,65

 

a) Motor med en cylindervolym som är < 150 cm3.

b) Motor med en cylindervolym som är ≥ 150 cm3.

c) Motor med en cylindervolym som är < 150 cm3 och testcykel: ECE R40 (med utsläppsmätning under alla sex driftsformer – provningen påbörjas vid T=0)

d) Motor med en cylindervolym som är ≥ 150 cm3 och testcykel: ECE R40 + EUDC (utsläppsmätning under alla driftsformer – provningen påbörjas vid T=0) med en högsta hastighet om 120 km/tim.

1.1.3 Provmetod

Provmetoden skall stämma överens med de provförfaranden som fastställts av Europeiska gemenskaperna för typgodkännandet.

1.2 Avgaser vid tomgång

Avgasutsläppen vid tomgång skall uppfylla kraven i direktiv 97/24/EG (Typ II-test).

1.3 Röktäthetskrav för dieselmotordrift

Avgasernas röktäthet avseende opacitet skall uppfylla kraven i direktiv 97/24/EG.

Bilaga 3

Avgasreningskrav för motorfordon i bruk

1.2 Mätning vid förhöjt tomgångsvarvtal

Halten kolmonoxid i avgaserna och lambdavärdet vid förhöjt tomgångsvarvtal, lägst 2 000 varv per minut, skall inte överstiga nedan angivna värden i enlighet med direktiv 96/96/EG.

Fordonskategori

 

Kolmonoxid (volymprocent)

 

Lambdavärde

 

Personbilar/lätta lastfordon

 

0,3

 

1,00 +/- 0,03a)

 

Bilar enligt bilaga 2

 
 
 

– äldre personbil/äldre lätt lastfordon

 

0,3

 

1,00 +/- 0,03a)

 

a) Eller värde angivet av tillverkaren.

2 Dieselmotordrivna bilar

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:872

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljödepartementet)