Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:885

Utkom från trycket den 5 december 2003
Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;
utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade skall införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40.

15 a §

Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter beträffande enskilda som beviljas insatser enligt 9 § till Socialstyrelsen för framställning av officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:885

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)