Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:893

Utkom från trycket den 8 december 2003
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 kap. 11 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:112, bet. 2003/04:LU1, rskr. 2003/04:25.

En förvaltare får inte lyfta sitt arvode förrän han har avgett slutredovisningen för sin förvaltning. När arvodesframställningen lämnats in till rätten får dock förvaltaren, utan särskilt beslut av rätten, lyfta den del av det begärda arvodet som motsvarar den mervärdesskatt som beräknats för arvodet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:893

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)