Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:901

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun m.m.;
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver att i 2 § förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun m.m.1) ordet ”skattemyndighets” skall bytas ut mot ”Skatteverkets”.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:1198 2 § 1999:925.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:901

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)