Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:902

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort;
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1989:446. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1986:977.

2) Tjänstekort skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag samt vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med dennes namnteckning. Om det inte finns utrymme för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamn förkortas.

2)

Senaste lydelse 2000:700.

Ett särskilt tjänstekort får utfärdas för polismän samt fältpersonal hos Skatteverket och inom exekutionsväsendet som har arbetsuppgifter där det finns en påtaglig risk att de eller någon närstående utsätts för hot eller våld. På detta särskilda tjänstekort får namnet och personnumret ersättas med tjänstgöringsnummer. Rikspolisstyrelsen och Skatteverket skall för sina respektive verksamhetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka tillfällen ett sådant tjänstekort får användas.

På kortet skall anges den myndighet som utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:902

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)