Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:913

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.;
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver att i 8 § kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.1) ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

1)

Senaste lydelse av 8 § 2000:712.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:913

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)