Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:922

Utkom från trycket den 10 december 2003
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver att i 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126 7 a § 2002:961.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:922

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Per Hall
(Justitiedepartementet)