Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:932

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)1)

1)

Förordningen omtryckt 2000:1. Senaste lydelse av 1 kap. 5 § 2001:593.

dels att i 1 kap. 5 §, 2 kap. 9 a §, 6 kap. 1 och 9 §§, 7 kap. 4, 5 och 22 §§, 12 kap. 24 §, 18 kap. 1 och 3–5 §§ samt 19 kap. 2 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att i 6 kap. 24 a § ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:932

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)