Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:956

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver att 14 och 24 §§ avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.

En myndighets beslut om ansökningsavgift får överklagas i samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser. Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas får beslut om ansökningsavgift överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas.

Ett särskilt beslut enligt 23 § får överklagas hos Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:956

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 14 och 24 §§ gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)