Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1014

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:308) om fastighetsregister1)

1)

Senaste lydelse av 64 § 2001:606 72 § 2001:606 78 § 2003:25.

dels att i 64 § ordet ”skatteförvaltningens” skall bytas ut mot ”Skatteverkets”,

dels att i 72 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att i 75 och 78 §§ ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 74 och 77 §§ skall ha följande lydelse.

2) Skatteverket skall på upptagning för automatiserad behandling underrätta Lantmäteriverket om de uppgifter från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som behövs för att fastighetsregistret skall kunna tillföras uppgifter enligt 64 § första stycket.

2)

Senaste lydelse 2001:606.

Skatteverket skall underrätta Lantmäteriverket om de uppgifter från folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och beskattningsdatabasen som behövs för att fastighetsregistret skall kunna tillföras uppgifter enligt 67 §.

Underrättelser enligt första och andra styckena skall lämnas vid den tidpunkt som bestäms av Skatteverket efter samråd med Lantmäteriverket.

  Underrättelser till Skatteverket enligt 75 § första stycket skall lämnas på upptagning för automatiserad behandling senast 14 dagar efter den dag då registreringen har skett. De skall innehålla

 1. uppgift om vidtagen åtgärd och datum för registrering,

 2. kommun och församling inom Svenska kyrkan,

 3. fastighetens registerbeteckning och uppgift om att fastigheten är ny, befintlig, omregistrerad eller avregistrerad,

 4. för omregistrerad fastighet, fastighetens tidigare registerbeteckning,

 5. uppgift om befintlig fastighets arealändring,

 6. uppgift om fastighets areal,

 7. typ av taxeringsenhet,

 8. annan än lagfaren ägares person- eller organisationsnummer, om sådant finns, samt namn och adress,

 9. uppgift om förordnande enligt 10 kap. 9 § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), samt

 10. uppgift som lantmäterimyndigheten enligt särskilda bestämmelser skall lämna till Skatteverket.

Uppgift om samfällighet eller gemensamhetsanläggning lämnas till Skatteverket i den utsträckning Lantmäteriverket efter samråd med Skatteverket föreskriver.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1014

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)