Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1025

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet

dels att i 6, 9 och 18–20 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att i 7 § orden ”en skattemyndighet” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)