Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1071

Utkom från trycket den 12 december 2003
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 4 december 2003.

Regeringen föreskriver att 7, 52 och 53 §§ patentkungörelsen (1967:838)1) skall ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan

 1. ansökningens diarienummer och de klasser till vilka ansökningen hänförts,

 2. ansvarig handläggare,

 3. sökandens namn och adress,

 4. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,

 5. uppfinnarens namn och adress,

 6. uppfinningens benämning,

 7. uppgift om ansökningen är en svensk patentansökan, internationell patentansökan eller omvandlad europeisk patentansökan,

 8. om ansökningen är en svensk patentansökan, ansökningens ingivningsdag samt, om löpdagen är en annan än ingivningsdagen, även löpdagen,

 9. om ansökningen är en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag ansökningen fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 10. om ansökningen är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökningen ingavs för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökningen samt den dag ansökningen kom in till patentverket för omvandling,

 11. om prioritet begärts, var åberopad tidigare ansökan givits in, dagen för denna ansökan och ansökningens nummer,

 12. om ansökningen erhållits genom delning eller utbrytning, stamansökningens diarienummer,

 13. om genom delning eller utbrytning från ansökningen ny ansökan har uppkommit, den avdelade eller utbrutna ansökningens diarienummer,

 14. om ansökningen blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patentlagen, dagen därför,

 15. om panträtt upplåtits i ansökningen, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,

 16. om ansökningen är en internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret,

 17. om ansökningen är en omvandlad europeisk patentansökan, den europeiska patentansökningens nummer,

 18. i ärendet inkomna skrifter och betalade avgifter,

 19. i ärendet fattade beslut.

2) I sin egenskap av mottagande myndighet mottager, kontrollerar och vidarebefordrar Patentverket internationella patentansökningar i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

2)

Senaste lydelse 1993:1312. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

Till Patentverket i dess egenskap av mottagande myndighet skall sökanden erlägga

 1. internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det ansökningen mottogs,

 2. nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det ansökningen mottogs,

 3. vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det ansökningen mottogs. Patentverket meddelar föreskrifter om avgiftens storlek.

Om den avgift som avses i andra stycket trots meddelande inte erlagts inom föreskriven frist, får Patentverket förelägga sökanden att inom en månad från det föreläggandet skickades till sökanden erlägga det felande beloppet samt en förseningsavgift. Avgift som erlagts på detta sätt skall anses erlagd i rätt tid. Patentverket meddelar föreskrifter om förseningsavgiftens storlek.

3) En internationell patentansökan som inges till Patentverket skall inges i ett exemplar. Den skall vara skriven på svenska, danska, finska, norska eller engelska. Ansökningshandlingen får vara skriven på engelska även om ansökningen i övrigt är skriven på något annat språk.

3)

Senaste lydelse 2003:109.

Om ansökningen är skriven på något annat språk än engelska skall sökanden till Patentverket ge in en översättning av ansökan till engelska i enlighet med regel 12.4.a i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. Om en sådan översättning inte har givits in inom fjorton månader från den internationella ingivningsdagen eller begärd prioritetsdag får Patentverket förelägga sökanden att inom sexton månader från nämnda dag ge in översättningen och betala en förseningsavgift motsvarande 25 procent av den internationella ansökningsavgift som anges i 52 § andra stycket 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1071

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. I fråga om internationella patentansökningar för vilka internationell ingivningsdag fastställs till den 1 januari 2004 eller senare gäller 52 och 53 §§ i deras nya lydelse. I fråga om internationella patentansökningar som getts in före den 1 januari 2004 men för vilka internationell ingivningsdag fastställs till den 1 januari 2004 eller senare gäller 52 och 53 §§ i deras äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)