Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1105

Utkom från trycket den 16 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;
utfärdad den 4 december 2003.

Regeringen föreskriver att 12 och 14 §§ förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet skall ha följande lydelse.

12 §

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen som avses i 2 § 1, utom uppgifter om inkomster och borgensåtaganden, får lämnas ut för inkassoändamål till den som har tillstånd av Datainspektionen enligt 2 § första stycket inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet. En sådan begäran om utlämnande av uppgifter får inte omfatta andra personer än de som vid tillfället för begäran är aktuella för inkassoåtgärd hos den som begär ut uppgifterna.

Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut.

14 §

Uppgifter ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen får lämnas ut för redovisning till sökanden i målet.

Uppgifter ur betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1105

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)