Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1116

Utkom från trycket den 19 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;
utfärdad den 11 december 2003.

Regeringen föreskriver att 47 och 18 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1979:394. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2) Till fonden överförs av statsmedel dels etthundrafemton öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i original, dels fyrahundrasextio öre för varje referensexemplar av sådant verk, dels femtiosju och ett halvt öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och dels tvåhundratrettio öre för varje referensexemplar av sådan översättning.

2)

Senaste lydelse 2002:1151.

Överföring sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket skall tillämpas i fråga om översättning till eller från svenska språket om översättarens upphovsrätt enligt nämnda lag fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller vad som sägs i tredje och fjärde styckena om en av dessa uppfyller kraven.

3) Från fonden skall till upphovsman till litterärt verk i original lämnas ersättning för antalet hemlån från bibliotek och för antalet referensexemplar av verket (författarpenning).

3)

Senaste lydelse 1993:1451.

Från fonden skall till översättare av litterärt verk till eller från svenska språket lämnas ersättning för antalet hemlån från bibliotek och för antalet referensexemplar av verket (översättarpenning).

Första stycket skall tillämpas endast om antalet upphovsmän till ett verk är högst tre och fråga är om upphovsman som har skrivit på svenska eller har sin vanliga vistelseort i Sverige och vars upphovsrätt till verket enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Andra stycket skall tillämpas om antalet översättare till verket är högst tre och fråga är om översättare vars upphovsrätt till översättningen fortfarande gäller.

4) Författarpenning lämnas med sextionio öre för varje hemlån och tvåhundrasjuttiosex öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. I fråga om litterärt verk, som till väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

4)

Senaste lydelse 2002:1151.

Översättarpenning lämnas med trettiofyra och ett halvt öre för varje hemlån och etthundratrettioåtta öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 380 kronor, skall ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 138 000 kronor, skall den minskas med 80 procent till den del den överstiger 138 000 kronor men inte 165 600 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 165 600 kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för visst kalenderår sammanlagt tillkommer upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman skall lämnas med högre belopp än vad som följer av första – femte styckena.

5) Fondens behållning, sedan författarpenningar och översättarpenningar lämnats och utgifter för styrelsens verksamhet blivit täckta, skall användas till

5)

Senaste lydelse 1984:584.

  1. pensioner och understöd till upphovsmän till litterära verk samt understöd till deras efterlevande,

  2. stipendier till förtjänta upphovsmän till litterära verk och bokillustratörer, och

  3. bidrag till särskilda ändamål som avser litterär verksamhet.

6) Styrelsen skall årligen till Kulturdepartementet lämna en berättelse över styrelsens verksamhet under senast förflutna kalenderår samt reviderade räkenskaps- och redovisningshandlingar.

6)

Senaste lydelse 1996:1599.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1116

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)