Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1141

Utkom från trycket den 23 december 2003
Lag om ändring i lagen (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 11 december 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2003:489) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall utgå.

1)

Bet. 2003/04:LU14, rskr. 2003/04:99.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)