Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1164

Utkom från trycket den 30 december 2003
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

I fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård i samband med avvisning, utvisning, överlämnande och utlämning gäller bestämmelserna i 29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

I fråga om en patient som är utlänning upphör den rättspsykiatriska vården vid verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 12 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529).

Om beslut har meddelats att verkställigheten av en påföljd som innebär överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till rättspsykiatrisk vård skall föras över till en annan stat, upphör den rättspsykiatriska vården vid verkställighet av beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1164

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)