Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1167

Utkom från trycket den 30 december 2003
Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister;
utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 13 §§ lagen (1998:621) om misstankeregister skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.

3 §

Registret skall innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för

  1. brott mot brottsbalken,

  2. annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller

  3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall avgöras i Sverige.

Registret skall även innehålla uppgifter om den mot vilken allmän åklagare har inlett utredning i mål om förvandling av böter och om den som har begärts överlämnad eller utlämnad för brott.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att registreringen skall begränsas på visst sätt.

13 §

En uppgift i registret skall gallras

  1. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken,

  2. om åtal som har väckts med anledning av misstanken har lagts ned,

  3. om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller

  4. när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts.

Vad som sägs i första stycket skall i tillämpliga delar gälla även uppgifter om talan om förvandling av böter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1167

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)